فهرست دروس اصلی و تخصصی (الزامی) دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

عناوین پیش نیاز

شماره پیش نیاز

 

1

8120138
 

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

2

---

---

2

8102323

نقشه برداری و عملیات 1

2

ریاضی 1

8120121 8120048

3

8102680

طراحی معماری و شهرسازی

2

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
 

8120138

8102146

8120106

4

8102020

استاتیک

3

ریاضی 1

8120121 8120048

5

8102128

دینامیک

3

استاتیک

8102020

6

8102291

مقاومت مصالح 1

3

استاتیک

8102020

7

8102292

مقاومت مصالح 2

2

مقاومت مصالح 1

8102291

8

8102300

مکانیک سیالات

3

دینامیک

8102128

9

8102171

زمین شناسی مهندسی

2

---

---

10

8102014

آزمایشگاه زمین شناسی

1

زمین شناسی مهندسی(یاهمزمان)

8102171

11

8102277

مصالح ساختمانی

2

گذراندن حداقل 30 واحد

 

 

12

8102015

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

مصالح ساختمانی

تکنولوژی بتن

8102277

8102105

13

8102105

تکنولوژی بتن

2

مصالح ساختمانی

مقاومت مصالح 1

8102277

8102291

14

8102369

 

مکانیک خاک

 

3

 

زمین شناسی مهندسی

مقاومت مصالح 1

مکانیک سیالات (یا همزمان)

8102171

8102291

8102300

15

8102017

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

مکانیک خاک

8102369

16

8102349

هیدرولیک

2

مکانیک سیالات

8102300

17

8102018

آزمایشگاه هیدرولیک

1

هیدرولیک (یا همزمان)

8102349

18

8102339

هیدرولوژی

2

آمار و احتمالات

مکانیک سیالات

8120017

8102300

 

 

فهرست دروس اصلی و تخصصی (الزامی) دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

عناوین پیش نیاز

شماره پیش نیاز

 

19

8102264

متره و برآورد پروژه

1

طراحی معماری و شهرسازی

سازه های بتن آرمه 1

سازه های فولادی 1

راهسازی (یا همزمان)

8102680

8102189

8102195

8102368

20

8102084

 

پی سازی 1

 

2

 

سازه های بتن آرمه 1

مکانیک خاک

آز مکانیک خاک

8102189

8102369

8102017

21

8102069

پروژه پی سازی

1

همزمان با پی سازی

8102084

22

8102306

مهندسی آب و فاضلاب

2

هیدرولوژی

هیدرولیک

8102339

8102349

23

8102078

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

1

مهندسی آب و فاضلاب (همزمان)

8102306

24

8102060

بناهای آبی

3

مکانیک خاک

هیدرولیک

8102369

8102349

25

8102094

تحلیل سازه های 1

3

مقاومت مصالح 1

8102291

26

8102095

تحلیل سازه های 2

2

تحلیل سازه ها 1

محاسبات عددی

8102094

8120096

27

8102251

کارآموزی

2

گذراندن حداقل 90 واحد

 

 

28

8102039

 

بارگذاری

 

2

 

تحلیل سازه ها 2

سازه های فولادی 1

سازه های بتن آرمه 1

آمار و احتمالات

8102095

8102195

8102189

8120017

29

8102195

سازه های فولادی 1

2

تحلیل سازه های 1

8102094

30

8102197

سازه های فولادی 2

2

سازه های فولادی 1

مقاومت مصالح 2

8102195

8102292

31

8102074

پروژه سازه های فولادی

1

سازه های فولادی 2

تحلیل سازه های 2

بارگذاری

8102197

8102095

8102039

32

8102189

سازه های بتن آرمه 1

3

تکنولوژی بتن

تحلیل سازه های 1

8102105

8102094

33

8102190

سازه های بتن آرمه 2

2

سازه های بتن آرمه 1

مقاومت مصالح 2

8102189

8102292

34

8102073

 

پروژه سازه های بتن آرمه

 

1

 

سازه های بتن آرمه 2

تحلیل سازه های 2

بارگذاری

8102190

8102095

8102039

35

8102155

روشهای اجرای ساختمان

3

سازه های فولادی 2

سازه های بتن آرمه 2

ماشین آلات ساختمانی

8102197

8102190

8102261

36

8102261

ماشین آلات ساختمانی

2

راهسازی (یا همزمان)

8102368

37

8102368

راهسازی

2

نقشه برداری و عملیات 1

مکانیک خاک

8102323

8102369

38

8102070

 

پروژه راهسازی

 

1

 

روسازی راه (یا همزمان)

مهندسی ترابری (یا همزمان)

مهندسی ترافیک (یا همزمان)

8102148

8102309

8102311

39

8102148

روسازی راه

2

مصالح ساختمانی

راهسازی

8102277

8102368

40

8102013

آزمایشگاه روسازی راه

1

روسازی راه (یا همزمان)

8102148

41

8102023

اصول مهندسی زلزله

3

تحلیل سازه های 2

بارگذاری

8102095

8102039

42

8102311

 

مهندسی ترافیک

2

راهسازی

آمار و احتمالات

8102368

8120017

 

                                                                                           


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021