اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی زهرایی
نام بنفشه
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2237
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک bzahraie@ut.ac.ir
شماره اتاق 308

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
کارشناسی مهندسی عمران صنعتی امیرکبیر -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران منابع آب صنعتی امیرکبیر -
دکتری مهندسی عمران صنعتی امیرکبیر -

درس های ارائه شده
1 هیدروانفورماتیک
2 هیدرولوژی
3 برنامه ریزی منابع آب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 BrDSS: A decision support system for bridge maintenance planning employing bridge information modeling 99/07 /10 SMART STRUCTURES AND SYSTEMS
2 Localized linear regression methods for estimating monthly precipitation grids using elevation, rain gauge, and TRMM data 99/05 /11 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
3 بررسی اثر وجود منشأ کارست بر سهم جریان پایه رودخانه با استفاده از مدل اصلاح شده نواحی اشباع SAM (مطالعه موردی حوضه کازرون و دشت برم) 99/03 /31 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
4 توسعه ساختار جدید بهره‌برداری- اقتصادی در شبکه‌های آبیاری فاقد بازار آب 99/03 /27 مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک
5 Assessment of the Impacts of Sewerage Network on Groundwater Quantity and Nitrate Contamination: Case Study of Tehran 99/02/30 World Environmental and Water Resources Congress 2020
6 پتانسیل نقش آفرینی شهرداری ها در سازگاری با کم آبی 99/02 /31 شهرداریها
7 Construction and Resource Short-Term Planning Using a BIM-Based Ontological Decision Support System 98/10 /23 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
8 System dynamics modeling for assessment of water–food–energy resources security and nexus in Gavkhuni basin in Iran 98/10 /11 ECOLOGICAL INDICATORS
9 An economic-operational framework for optimum agricultural water distribution in irrigation districts without water marketing 98/04 /29 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
10 ارائه منحنی فرمان دریچه های سرریز در هنگام وقوع سیلاب با رویکرد مرحله ای - مطالعه موردی سد مهاباد 98/04 /01 مهندسی عمران مدرس
11 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment 97/06 /23 WATER RESOURCES MANAGEMENT
12 آشکارسازی و نسبت دهی بارش های حدی در ایران 97/05/21 ششمین کنفرانس جامع و مهندسی سیلاب
13 آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش‌های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه در منطقه شمال غرب ایران 97/02/20 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت منابع آبی در مقیاس حوضه آبریز (مطالعه موردی: روستای شیخ میری سادات، شهرستان بروجرد) 97/02/06 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 تحلیل شاخص های خرد شبکه اجتماعی بهره برداران و شناسایی کنشگران کلیدی در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعه موردی: روستای شیخ میری سادات، شهرستان بروجرد) 97/02/06 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 An Ontological Framework for Identification of Construction Resources Using BIM Information 97/01/15 Construction Research Congress (CRC) 2018
17 climate change adaptation in multi-reservior systems through revising operation polices 96/07/27 long-term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams
18 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model 96/07 /17 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
19 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods 96/07 /08 Arabian Journal of Geosciences
20 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation 96/06 /14 International Journal of Environmental Science and Technology
21 ارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز 96/04/21 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran 96/03 /25 Journal of Water and Climate Change
23 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم مخازن برق آبی رودخانه های کارون و دز 96/02/20 اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راه کارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
24 Assessment of Exchanges of Virtual Water and Energy Water Footprint using Water-Food-Energy Nexus Model of the Zayandehrood Basin 96/02/10 The First Virtual Water International Conference
25 اتوماسیون تعیین قالب ‏های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مدلسازی پویایی پیوند آب و غذا در حوضه آبریز زاینده رود 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مدلسازی پویایی پیوند آب و انرژی در حوضه زاینده رود 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/18 کنفرانس فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری
29 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیمگیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/18 اولین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
30 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/17 اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
31 برآورد سهم اثرات تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی در کاهش رواناب های ورودی به سد زاینده رود 95/12/10 کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
32 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System 95/12 /11 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
33 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE 95/12 /11 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
34 ارائه‌ی مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ی فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت 95/12 /01 مجله مهندسی عمران شریف
35 ارائه‌ مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت 95/12 /01 مجله مهندسی عمران شریف
36 A survey on water education text books of primary and secondary schools in Islamic Republic of Iran 95/09/15 Water and Environment in the Millennium: Education and Capacity Building
37 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming 95/09 /11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
38 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions 95/05 /11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
39 توسعه روش شناسی تفکیک اثر دوره های کم بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه های آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 علل و راه کارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
40 توسعه روش‌شناسی تفکیک اثر دوره‌های کم‌بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 همایش ملی علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
41 Optimizing the Selection and Layout of Table Forms with Different Dimensions Using BIM and Integer Programming 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
42 Automated planning of building construction considering the amount of available floor formwork 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
43 مدلسازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
44 کاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیرقطعی با رویکرد مدلسازی عدم قطعیت مارکوفی در بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم چند مخزنه برق آبی کارون 94/02/31 نخستیم همایش ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
45 بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاد دهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران: مطالعه موردی سیستم برق آبی کارون 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی اثر توام تحلیل غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی قابهای مهار بندی شده ی کمانش ناپذیر 93/09/28 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
47 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قابهای دوبعدی فلزی براساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی 93/09/27 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
48 بهینه سازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با درنظر گرفتن خستگی کم سیکلی 93/09/27 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
49 Land Use Planning Priorities in Shoreline management Plan by using Analytic Network Process 93/09/05 11th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures
50 LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENT 93/09/05 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
51 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods 93/08 /20 NATURAL HAZARDS
52 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches 93/08 /20 NATURAL HAZARDS
53 تعیین ارزش حاشیه¬ای آب در سیستم¬های چند¬مخزنه چند¬منظوره برق¬آبی- کشاورزی 93/06/19 دومین همایش ملی بحران آب
54 A Comparison of AHP and PROMETHEE Family Decision Making Methods for Selection of Building Structural System 93/06 /15 American journal of civil engineering and architecture
55 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه وت 93/04 /31 مجله پژوهش آب ایران
56 بارش موثر و بررسی تغییرات آن در اثر پدیده تغییر اقلیم: مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز کرخه 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
57 ریزمقیاس نمایی آماری بارش با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
58 تفکیک اثر فعالیت های انسان و تغییر اقلیم بر رواناب های سطحی، مطالعه موردی حوضه قورباغستان 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
59 مقایسه مدل¬های ریزمقیاس¬نمایی آماری در شبیه¬سازی بارش روزانه 93/02/25 شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
60 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با درنظر گرفتن تابع غیرمحدب تولید برق آبی: مطالعه موردی 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation 93/01 /12 JOURNAL OF HYDROLOGY
62 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه 93/01 /01 مجله پژوهش آب ایران
63 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems 92/12 /10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
64 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن پایداری اکوسیستم 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 تدوین سیاست بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن کیفیت آب 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
66 توسعه روش رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریزمقیاس سازی اطلاعات جوی 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
67 بررسی عملکرد مدل بیلان ماهانه هیدرولوژیک در گذار از مدلهای یکپارچه تا توزیعی: مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزرد 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 مقایسه دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 کاهش مقیاس آماری مستقیم رواناب با استفاده از DMDM 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
70 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی با درنظر گرفتن نوسانات ساعتی قیمت برق 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 مدیریت بهره برداری میان مدت از سیستم های بزرگ منابع آب در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با استفاده از مدل SDDP 92/11/12 ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
72 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator 92/11 /12 WATER RESOURCES RESEARCH
73 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها 92/11 /01 مجله آب و فاضلاب
74 Relationship between benthic macroinvertebrate bio-indices and physicochemical parameters of water: a tool for water resources managers 92/10 /11 Journal of Environmental Health Science and Engineering
75 کاربرد روش بهینه سازی SDDP در بهینه سازی بهره برداری میان مدت سیستم چند مخزنه برق آبی حوضه کارون 92/08/09 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 Effects of Elevation and Soft Information 92/08 /27 Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
77 رفتار شناسی مکانی-زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش توابع متعامد معمولی و فازی 92/08 /25 مجله فیزیک زمین و فضا
78 تحلیل ریسک یکپارچه کمیت و کیفیت آب در سیستم های تامین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها 92/07 /01 مجله آب و فاضلاب
79 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation 92/03 /11 JOURNAL OF HYDROLOGY
80 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap 92/02 /11 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
81 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method 92/02 /10 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
82 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
83 ارزیابی زیستی رودخانه کشکان رود بر اساس تنوع و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها 91/12/03 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
84 Evaluation of spatial and spatiotemporal estimation methods in simulation of precipitation variability patterns 91/08 /11 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
85 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods 91/08 /11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
86 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management 91/06 /11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
87 Risk analysis of drinking water systems by aggregation of Fuzzy Falt Tree analysis with Bayesian networks and Dempster-Shafer theory 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
88 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap. 91/04 /31 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
89 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid; An Application in Urban Water Supply Management 91/04 /02 WATER RESOURCES MANAGEMENT
90 پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان 91/04 /01 مجله آب و فاضلاب
91 رتبه بندی سناریوهای مدیریت ریسک سیستمهای تامین آب شهری با رویکرد تصمیم گیری گروهی 91/03/04 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
92 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجزا با قابلیت در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 OPERATION OPTIMIZATION OF RIVER-RESERVOIR SYSTEMS FOR PRESERVING ECO-HYDROLOGIC SUSTAINABILITY- CASE STUDY OF ABOLABBAS DAM IN IRAN 91/01/25 International Conference on Biological, Ecological, and Environmental Sciences
94 بهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریز و ارزیابی عدم قطعیت آن 90/12/10 پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
95 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی 90/09/02 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
96 رفتار شناسی مکانی - زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش EOF FUZZY EOF 90/09 /26 مجله فیزیک زمین و فضا
97 ارزیابی روشهای زمین آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: مطالعه موردی حوضهآبریز دریاچه نمک 90/08 /19 مجله ژئوفیزیک ایران
98 Seasonal meteorological drought prediction using support vector machine 90/06 /23 World Applied Sciences Journal
99 Application of Bayesian Maximum Entropy Method in Evaluation of Precipitation Variations 90/04/16 2011 International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG General Assembly 28 June-7 July 2011 Abstract Number: 1411 Symposia Sub-theme: JM13
100 seasonal Meterological Drought Prediction Using Support Vector Machine 90/04 /10 World Applied Sciences Journal
101 Drought A nalysis using a Fuzzy A nalytical Hierarchical Process: Case Study of Gorganrood River Basin in Iran 90/03/16 4th International perspective on water resourceas and the Envirenment,singapore
102 A System Dynamics Approach to Economic Assessment of Water Supply and Demand Strategies 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011
103 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods 90/03 /01 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
104 مقایسه و بررسی سدهای مهم ایران از لحاظ تاثیرگذاری بر اکوسیستم رودخانه با استفاده از شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک 90/02/29 دومین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
105 کاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روشهای داده کاوی 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
106 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سیستان 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
107 مدلسازی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با درنظر گرفتن امکان انقطاع فعالیت ها 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
109 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 رتبه بندی آسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب 90/02/06 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
112 پیش بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی 90/02 /01 مجله آب و فاضلاب
113 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern 90/01 /12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
114 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern 90/01 /12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
115 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 89/11 /16 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
116 Effects of Elevation and Soft Information in Spatial Modeling of Precipitation Variations in a Large Watershed: BME versus Ordinary Kriging 89/10/20 IPWE 2011 4th International Perspective on Water Resources
117 Risk mitigation plan in urban water systems: An application of MCDM methods 89/10/16 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
118 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان 89/10/01 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
119 پیش بینی خشکسالی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVM 89/10/01 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
120 ارزیابی کارایی روش های آماری مکانی در تشخیص الگوی تغییرات بلند مدت بارش-مطالعه موردی حوزه آبریز کویر نمک 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 تحلیل سلسله مراتبی ریست کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
122 Climate change adaptation: A case study of Sistan Baluchestan Province in Iran 89/06/31 Hydropredict 2010
123 Climate change impact assessment on rainfall-runoff process: a case study of Pishin Reservoir Basin in Iran 89/06/31 Hydropredict 2010
124 Optimization of Nonlinear Muskingum Method with Variable Parameters Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
125 Application of Multi-objective Particle Swarm Optimization in Operation of Management of Resrevoirs with Sedimentation Problems 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
126 خوشه بندی اطلاعات هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش حوضه های آبریز سدهای تهران 89/02/23 چهاردهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران
127 تفکیک اثر فعالیت های گوناگون انسان بر اجزای چرخه هیدرولوژی 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
128 پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش با استفاده از سیستم استنتاج فازی 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
129 پیش بینی فصلی دوره های کم بارش-مطالعه موردی حوضه های آبریز سدهای تهران 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
130 مدلسازی بارش-رواناب با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر استان سیستان و بلوچستان 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
131 مدیریت ریست در سیستم های تامین آب شهری 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 کاربرد الگوریتم PSO در بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن سدها 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 89/02 /25 NATURAL HAZARDS
134 Selecting Appropriate Structural System: Application of PROMETHEE Decision Making Method 89/01/12 Second International Conference on Engineering Systems Managements and its Applications
135 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR 88/12/01 همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
136 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern 88/12 /13 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
137 کالیبراسیون روش ماسکینگام غیرخطی با پارامترهای متغیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه دسته ذرات ( MOPSO 88/11/08 هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی رودخانه
138 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 88/10 /11 IRRIGATION AND DRAINAGE
139 Development of Reservoir Operation Policies Using Integrated Optimization-Simulation Approach 88/10 /11 Journal of Agricultural Science and Technology
140 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 88/09 /10 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
141 پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K - means اصلاح شده ( مطالعه موردی: پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) 88/09 /01 مجله مهندسی عمران شریف
142 سازگاری با تغییر اقلیم: یک ضرورت در توسعه برنامه آموزش مهندسی زیرساختها در بخش توسعه منابع آب 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
143 زیرساختهای پشرفته جمع آوری و پردازش اطلاعات شریان حیاتی توسعه و مدیریت بخش آب 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
144 کاربرد روش تصمیم گیری گروهی Promethee در مدیریت کلان زیرساختهای تامین آب 88/08/07 اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیرساختها
145 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 88/08 /10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
146 Stochastic Time-Cost-Resource Utilization Optimization Using Nondominated Sorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 88/08 /10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
147 climate change adaptation moving toward a new curriculum for hydroinfrastructure engineering 88/07/29 International workshop on water resources in the middle east-reality and aspiration
148 بهینهسازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهرهبرداری از مخزن : مطالعه موردی سد سفیدرود 88/03 /31 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
149 Selecting Appropiriate Structural System: Application of Promthee Decision Making Method 88/01/12 International Conference on Engineering Systems Management Applications
150 کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک و k نزدیک ترین همسایه در تدوین سیاستهای بهره برداری از مخزن در زمان وقع سیلاب 87/10 /01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
151 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
152 بررسی پارامترهای موثر بر عملیات فلاشینگ در مخزن سد و تاثیر آنها در موفقیت عملیات با استفاده از معیارهای مدل Rescion 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 A New Approach to Statistical Downscaling of GCM Climate Change Projections 87/08/13 The First International Conference on Water Resources and Climate Change
154 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
155 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدرولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
156 برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سریهای زمانی 87/07 /01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
157 Flood damage estimation approach for supporting operation optimization model in River-Reservoir Systems 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
158 Flood risk management in river-reservoir systems: Application of Fuzzy Inference Systems 87/06/15 RIVER FLOW 2008
159 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management 87/02/27 World Environmental and Water Resources Congress 2008 Ahupua'a
160 Multi-Objective VLGA Model for Flood Control and Water Supply Management in a Cascade System of Reservoirs 87/02/26 World Environmental & Water Resources Congress2008
161 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیرسازه ای 87/02/20 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
162 تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
163 تعیین تابع خسارت سیلاب در پایین دست سامانه سدهای سری براساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوضه بالادست 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
164 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
165 Stochastic VLGA Model for Operation Optimization of Cascade Reservoirs 87/02/16 EWRI08
166 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands 86/10 /11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
167 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 86/10 /11 WATER INTERNATIONAL
168 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management: Challenges in the Developing Countries 86/08/29 Availability and quality management of water in the Mena Region
169 خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش ( مطالعه موردی : پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) 86/07 /01 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
170 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه‌بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
171 ْْFramework of a Decision Support System for Sustainable Water Resources Management in Urban Areas 86/06/06 International Workshop on Water Demand Management in Urban Areas in Light of Turism Development
172 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
173 بهینه سازی تراز و ظرفیت آبگیرهای مخزن سد با توجه به کیفیت آب 86/03/21 اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
174 Climate signal clustering using genetic algorithm for precipitation forecasting: A case study of southeast of Iran 86/02/29 World Water and Environmental Resources Congress 2007
175 Development of Fuzzy Reservoir Operation Policies Using Genetic Algorithm 86/02/27 ?2nd IASME/WSEAS International Conference on WATER RESOURCES, HYDRAULICS & ?HYDROLOGY
176 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگار شونده برای مدیریت بهره برداری از مخازن 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
177 Climate Signal Clustering for Precipitation Forecasting: Comparison between Genetic Algorithm based and Kmeans Methods 86/02/05 AIH Annual Meeting and International Conference
178 Reservoir Operation Optimization Using Adaptive Varying Chromosome Length Genetic Algorithm 86/02/05 International Conference on Water Management and Technology Applications in Developing Countries
179 خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
180 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
181 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگار شونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
182 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
183 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
184 مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
185 Incorporating Agricultural Water Demand Variability in Reservoir Operation Optimization 85/09/30 An International Perspective on Environmental and Water Resources 2006
186 Reservoir Operation Optimization: An Adaptive Management Approach 85/09/26 International Perspective on Environmental and Water Resources
187 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم تک مخزنی چند منظوره زاینده رود 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
188 تدوین سیاستهای بهینه بهره برداری از سد شهید عباسپور در شرایط سیلابی 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و دز
189 Parameter Estimation for Nash Conceptual Model Using Genetic Algorithm and Ordinery Least Square Methods 85/04 /10 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
190 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 85/04 /06 WASTE MANAGEMENT
191 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study 85/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2006
192 Analysis of Spatial Variations of Precipitation: A Case Study of Western Iran 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
193 رویکرد سیستمی به بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
194 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 84/10 /11 International Journal of Environmental Science and Technology
195 Predictiors for Long-lead Precipitation Forecasting in Western Iran 84/08/26 Proceedings of First Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
196 Predictors for Long-Lead Precipitation Forcasting in Western Iran 84/08/26 Joint Workshop on Climate Modeling
197 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
198 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
199 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
200 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
201 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study 84/02 /11 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
202 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) 84/01 /01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
203 مدل تلفیقی بهره برداری از مخازن برق آبی ( مطالعه موردی بر سیستم پاعلم - کرخه ) 84/01 /01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
204 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 83/12/18 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
205 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان 83/12/18 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
206 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study 83/10 /12 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
207 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
208 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
209 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 83/08 /20 SCIENTIA IRANICA
210 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 83/06 /30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
211 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 83/06 /17 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
212 Seasonal precipitation prediction using large scale climate signals 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
213 Seasonal Precipitation Forecasting Using Large Scale Climate Signals: Application to the Karoon River Basin in Iran 83/04/05 6th international conference on hydro informatics
214 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه اب شهر تهران 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
215 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs 82/04/05 World Water and Environmental Resources Congress 2003
216 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی 82/03/07 کنفرانس ملی نیروگاه های آبی کشور
217 انعطاف پذیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب 82/02 /01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
218 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 82/01 /12 WATER INTERNATIONAL
219 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran 81/12 /10 WATER INTERNATIONAL
220 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 81/11/09 َُASCE-EWRI
221 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 81/10/02 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
222 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 81/09 /10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
223 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 80/10 /22 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING
224 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 80/03/03 World Water and Environmental Resources Congress 2001
225 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 80/03/03 World Water and Environmental Resources Congress 2001
226 روش های مدیریتی (غیرسازه ای) برای کنترل سیلاب 77/03 /01 آب و توسعه
227 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها 75/09 /01 مجله آب و فاضلاب
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مديريت نگهداري پل با استفاده از سامانه پشتيبان تصميم گيري بر مبناي مدلسازي اطلاعات ساخت نيلي احمدآبادي محمدحسين دكتري تخصصي PhD 1399.07.16
2 توسعه مدل آبي - اقتصادي براي تسهيم آب بين بخش هاي مصرف كننده آب و مناطق مختلف رضازاده خراساني حميدرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1399.06.31
3 ارزيابي منطقه اي امنيت منابع با رويكرد شبيه سازي پيوند آب، غذا و انرژي راور زينب دكتري تخصصي PhD 1398.11.01
4 پيشنهاد الگوي پرداخت براي خدمات اكوسيستمي براساس مدل هم بست آب-غذا در حوضه آبريز گاوخوني نوبخت منيره كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398.06.26
5 ارزيابي تغييرات مكاني و زماني رطوبت خاك توسط سنجش از دور و بررسي ارتباط آن با وضعيت پوشش گياهي دولت آبادي ندا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398.06.25
6 مدلسازي نيمه توزيعي بيلان عمومي ماهانه در حوضه هاي آبريز با هدف تدقيق تبادل آب بين منابع سطحي و زيرزميني نعمتي اشكان كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398.06.16
7 مدلسازي بيلان ماهانه هيدرو كليماتولوژي با در نظر گرفتن تغييرات برداشت آب براي مصارف مختلف خدادادي مريم كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398.06.16
8 تحليل اقتصادي پيوند- آب - غذا- انرژي شريفي نژاد علي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398.03.25
9 بهينه سازي بهره برداري از سيستم رودخانه - مخزن سد با استفاده از پيش بيني هاي جهاني بارش و رونديابي كامياب ترانه كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397.06.27
10 مدلسازي بهم پيوسته سيستم هاي اجتماعي و هيدرولوژيكي با استفاده از رويكردهاي عامل محور ذاكري الهام كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397.06.18
11 آشكارسازي و نسبت دهي فرآيند تغيير اقليم بر بارش هاي حدي ايران شيرازي مسعود كارشناسي ارشد ناپيوسته 1397.03.29
12 بهينه سازي غير قطعي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزنه چند منظوره برق آبي پورسپاهي ساميان حامد دكتري تخصصي PhD 1396.11.15
13 مدلسازي پيوند آب و انرژي با تمركز بر بخش عرضه و تقاضا در سيستم هاي آب شهري سالار اميرحسين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396.11.08
14 طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني در تصميم گيري بهره برداري برق آبي از مخازن رودخانه كارون عليخاني محمدحسن كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396.06.14
15 مدل سازي پويايي سيستم آب - غذا در مقياس حوضه آبريز جعفري سمن ناز كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396.06.13
16 مدل سازي پويايي پيوند آب - انرژي در مقياس حوضه آبريز گزيني حميد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1396.06.11
17 توسعه مدل بيلان آبي ماهانه با اتصال مدل بيلان هيدروكليماتولوژي به مدل تانك بيلان زيرزميني معيني محمدرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395.12.08
18 بررسي اثرات تغييرات اقليم بر پهنه تالاب ها ذوالفقاريان حافظ كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395.04.05
19 كاربرد روش برنامه ريزي پوياي دوگان غير قطعي (SDDP) در بهره برداري بهينه از مخازن برق آبي صادقي فرناز كارشناسي ارشد ناپيوسته 1395.03.23
20 ارتقاء عملكرد مدلSDSM براي كاهش بارش با استفاده از مدل وقوع ماركوفي مهدي پورورنوسفادراني امين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394.10.28
21 كمي سازي اثر فعاليت هاي انساني بر رواناب هاي سطحي با تاكيد بر آشكار سازي اثرات تغيير اقليم كلباسي امين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394.06.10
22 طرح مديريت نوار ساحلي و طراحي سامانه پشتيباني تصميم براي تعيين كاربري مطلوب اراضي مناطق ساحلي لطفي خواه سعيد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1394.06.10
23 بهينه سازي بهره برداري كوتاه مدت از سيستم هاي برق آبي در بازار برق كبيري امير كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393.12.13
24 توسعه روش هاي ريز مقياسي آماري با هدف ارزيابي تغيير اقليم بر رويدادهاي حدي در نواحي شهري علي زاده پهلوان حميد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393.10.22
25 بررسي اثر مدل‌سازي بارش-رواناب در برآورد عدم قطعيت اثرات تغيير اقليم بر رواناب‌هاي سطحي فروهر ليلا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393.06.04
26 بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزنه برق آبي با رويكرد حداكثرسازي منافع اقتصادي اسپان منش وحيد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393.05.14
27 بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از سيستم رودخانه مخزن با تكيه بر پايداري اكوهيدرولوژيك يزديان حامد دكتري تخصصي PhD 1393.04.03
28 تدوين سياست بهره برداري از مخزن با در نظر گرفتن پارامترهاي كيفيت آب پورحسني نيلوفر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1393.03.12
29 توسعه روشهاي رگرسيوني با استفاده از رويكرد فازي و شبكه عصبي در ريز مقياس نمودن اطلاعات جوي قبادي دانا محمدمهدي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392.12.24
30 بررسي رابطه شاخص تنوع زيستي با پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب رودخانه ها حيدري ناصر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392.09.19
31 بهينه سازي عملكرد سرريزهاي دريچه دار در هنگام وقوع سيلاب محسني بيله سوارچي شايان كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392.06.13
32 تحليل عدم قطعيت مدل بيلان آبي ماهانه حوضه آبريز و تعيين دامنه تاثيرات تغيير اقليم ناصري محسن دكتري تخصصي PhD 1392.04.15
33 مدلسازي نيمه توزيعي بيلان آبي ماهانه در حوضه هاي آبريز با هدف بررسي اثرات تغيير اقليم توتچي فتيدهي اردلان كارشناسي ارشد ناپيوسته 1392.02.30
34 بهينه‌سازي ساختار مدل بيلان ماهانه در حوضه آبريز با استفاده از شاخص ارزيابي خطاي چندگانه رهنما بهزاد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391.11.04
35 مدل تصميم گيري مبتني بر ريسك براي مديريت سيستم هاي آب شهري روزبهاني عباس دكتري تخصصي PhD 1391.07.25
36 بهينه سازي بهره برداري از سيستم رودخانه - مخزن با هدف حفظ پايداري اكو - هيدرولوژيك حسيني پرنيان كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391.04.18
37 توسعه روشهاي آماري و داده كاوي در ريز مقياس نمودن متغيرهاي جوي توكل دواني حسن كارشناسي ارشد ناپيوسته 1391.02.24
38 انتخاب مناسب ترين طرح اختلاط براي ترميم سازه هاي بتني خورده شده با استفاده از روش هاي مختلف تصميم گيري چند معيار - مطالعه موردي در خليج فارس كريم بابانژادممقاني سعيد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.09.28
39 تركيب روش تصميم گيري چند معياره TOPSIS و الگوريتم بهينه سازي POS براي حل مسائل چند هدفه مديريت منابع آب اينانلو بهاره كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.07.20
40 پيش بيني خشكسالي با استفاده ازروش داده كاوي آزادي فرد داود كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.06.20
41 تسطيع منابع در پروژه هاي ساخت با استفاده از الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات شيخي رضا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.03.31
42 شبيه سازي هيدرولوژيكي حوضه هاي آبريز در مناطق بياباني با استفاده از مدل SWAT سعيدي رضا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.03.09
43 « اولويت¬بندي راهكارهاي سازگاري با تغيير اقليم با استفاده از روشهاي تصميم¬گيري چند معياره توتونچيان اميرحسين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1390.03.04
44 كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب سيستم ساختماني مناسب بلالي وحيد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1389.12.07
45 بكارگيري روش BME درآناليز مكان-زمان داده¬هاي بارش و مقايسه آن با روش كريجينگ بيات برديا كارشناسي ارشد ناپيوسته 1389.10.20
46 كاربرد ‏GIS‏ و مدلسازي توزيعي بارش رواناب در بررسي اثر تغيير اقليم ‏ محمدنژادبازكيايي رودابه كارشناسي ارشد ناپيوسته 1389.02.29
47 كاربرد الگوريتم PSO در حل مسائل چند هدفه منابع آب آزادنيا علي اصغر كارشناسي ارشد ناپيوسته 1388.12.12
48 مدل بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي رودخانه- مخزن بر پايه مديريت ريسك سيلاب ملك محمدي بهرام دكتري تخصصي PhD 1387.08.05
49 بهينه سازي تراز و ظرفيت دريچه هاي مخزن سد با توجه به كيفيت آب حيدري ژاله علي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1387.07.03
50 بررسي پارامترهاي مؤثر بر عمليات فلاشينگ در مخازن سدها و تاثير آنها در موفقيت عمليات اشرف واقفي سيدسعيد كارشناسي ارشد ناپيوسته 1387.06.30
51 تدوين مدل بهينه سازي زمان- هزينه- منابع با استفاده از روش هاي تكاملي و مطالعه موردي يك پروژه عمراني توكلان مهدي كارشناسي ارشد ناپيوسته 1387.04.15
52 بهينه سازي چند هدفه بهره برداري از مخزن با استفاده از الگوريتم ژنتيك ضيايي آرمين كارشناسي ارشد ناپيوسته 1386.11.14
53 خوشه بندي سيگنالهاي هواشناسي با توجه به تغييرات بارش در استان سيستان و بلوچستان روزبهاني عباس كارشناسي ارشد ناپيوسته 1386.05.30
54 مدلسازي پيوند آب-غذا-انرژي با نگرش خاص به اثر بار آلودگي ورودي به منابع آب بر بخش هاي سه گانه آب،غذا و انرژي احمدوند محسن كارشناسي ارشد ناپيوسته
55 افزايش ظرفيت سازگاري با كم آبي با استفاده از مدلسازي عامل بنيان سامانه هاي اجتماعي - هيدرولوژيك در بستر يادگيري اجتماعي افخمي مريم دكتري تخصصي PhD
56 ارزيابي ظرفيت سازگاري كشاورزان در برابر افت كمي و كيفي آب زيرزميني با استفاده از مدلسازي عامل بنيان سامانه اجتماعي - هيدرولوژي رمضاني محمدحسين كارشناسي ارشد ناپيوسته
57 برآورد سهم اثرات مستقيم و غير مستقيم فعاليت هاي انساني بر متغيرهاي بيلان جامع حوضه هاي آبريز راعي عليرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته
58 شاخص ارزيابي منطقه اي امنيت آبي براي ايران سالمي سرمست سينا كارشناسي ارشد ناپيوسته
59 سنجش عملكرد مدل بزرگ مقياس ظرفيت نفوذ متغير (VIC) در شبيه سازي جريان رودخانه بي غم محمدرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته
60 توسعه مدل بيلان آب انعطاف پذير در مقياس محدوده مطالعاتي صبوري سجاد كارشناسي ارشد ناپيوسته
61 بهبود تخمين مقدار بارش با استفاده از مشخصات جغرافيايي، اطلاعات زميني و ماهواره‌اي زندي اميد كارشناسي ارشد ناپيوسته
62 كاربرد بيلان انرژي در مدلسازي توزيعي ذوب برف به منظور تدقيق بيلان آبي ماهانه شاكري علي كارشناسي ارشد ناپيوسته
63 توسعه سيستم يكپارچه اتوماسسيون برنامه ريزي پروژه هاي ساخت با استفاه از مدلسازي اطلاعات ساخت و شبيه سازي رخدادهاي گسسته محمدي سينا دكتري تخصصي PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021